ระบบสร้างแบบสอบถามออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              

  การใช้งานระบบ  

1. Login เข้าสู่ระบบด้วย Username , Password ที่ Admin ออกให้
2. การสร้างแบบสอบถาม
  • กำหนดชื่อ และรายละเอียดของแบบสอบถาม
  • สร้างหัวข้อย่อยของแบบสอบถาม
  • 3. การตอบแบบสอบถาม
  • เลือกแบบสอบถามที่จะประเมิน
  • บันทึกการประเมิน
  • 3. การดูผลการตอบแบบสอบถาม
  • เลือกแบบสอบถามที่ต้องการดูผล
  • ดูผลการตอบแบบสอบถามในรูปแบบที่ต้องการ